Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabór do pierwszej klasy

Wielkość czcionki:

 

 

 


 

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Serdecznie zapraszamy dzieci spoza obwodu szkoły, wniosek można pobrać z załącznika umieszczonego poniżej.

 


 

ZAŁĄCZNIK 1 - Zgłoszenie zapisu dziecka do I klasy (dzieci z obwodu SP 8)

ZAŁĄCZNIK 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu SP 8)


 

 ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2019/2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Gliwicach przypomina o obowiązku zapisania dziecka do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

Od 1 września 2019 roku naukę rozpoczną:

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych do sekretariatu szkoły (I piętro) w godzinach od 7:00 do 14:30. Rodzic/opiekun prawny zapisując dziecko do szkoły winien mieć ze sobą PESEL dziecka. Wniosek będzie można pobrać ze strony szkoły oraz bezpośrednio w sekretariacie. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel.: (32) 232-93-24,

ZAŁĄCZNIK 1 - Zgłoszenie zapisu dziecka do I klasy (dzieci z obwodu SP 8)

REKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI SPOZA OBWODU SP 8 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Aktualne obwody szkół podstawowych znajdują się na stronie:

https://bip.gliwice.eu/strona;10433

ZAŁĄCZNIK 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu SP 8) - zostanie zamieszczony w późniejszym terminie

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły znajduje się tutaj. 

 

 


ROK SZKOLNY 2018/2019 


  PLAN WZBOGACONEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

 Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach w ramach  realizacji podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego zaplanowała dla swoich wychowanków, ujęte w planie pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, następujące atrakcyjne dla uczniów/dzieci formy zajęć edukacyjnych. Dzieci mogą skorzystać z wzbogaconej oferty edukacyjnej za zgodą rodziców. Wszelkie inne niezaplanowane a zwłaszcza płatne wyjścia proponowane przez wychowawców powinny odbywać się po lekcjach, tak aby nie kolidowały z  planowymi  zajęciami szkolnymi, i powinny zostać odpowiednio wcześniej ustalone i zaakceptowane przez rodziców i dyrektora szkoły.

 

PLAN WYJŚĆ DO MUZEUM, KINA, MDK, MBP NA WYSTAWY, itp. na rok 2018/2019 znajduje się tutaj.

PLAN WYJŚĆ DO TEATRU na rok 2018/2019 znajduje się tutaj. 

PLAN WYCIECZEK na rok 2018/2019 znajduje się tutaj. 


ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2018/2019


 Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły znajduje się tutaj.

 

ZAŁĄCZNIK 1 - Zgłoszenie zapisu dziecka do I klasy (dzieci z obwodu SP 8)

ZAŁĄCZNIK 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu SP 8)

 


ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2017/2018


 Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły znajduje się tutaj.

 


ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017


 

 

20zc. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 


ZAPISY DO GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016


 

ZAPISY DO SZKOŁY

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się elektronicznie na zasadach określonych przez Urząd Miasta Gliwice wynikających z ustawy.

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W GLIWICACH

w okresie przejściowym rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Podstawa prawna:

? Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

? Statut Szkoły

§ 1

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W GLIWICACH

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe, zameldowane w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Załącznik nr 1

2. Zgłoszenia dzieci do szkoły można dokonać codziennie od poniedziałku do piątku u Dyrektora Szkoły w godzinach 8.00-15.00.

3. W roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły w oparciu o dane z ewidencji ludności.

4. W roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie (rocznik 2008 urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia) oraz dzieci sześcioletnie rocznik 2009 zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły w oparciu o dane z ewidencji ludności.

5. W latach 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku urodzenia począwszy od uczniów najmłodszych.

6. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenie, zawiera:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

7. Do szkoły są przyjmowane dzieci z II połowy 2008 roku, jeżeli rodzic podjął taką decyzję i wyraża chęć zapisu dziecka do szkoły.

8. Do szkoły mogą być przyjmowane także dzieci młodsze po spełnieniu następujących warunków:

o dziecko uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotyczącą możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

o rodzice złożyli wniosek o wcześniejsze rozpoczęcie obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły;

o dyrektor wyraził zgodę i wydał decyzję administracyjną.

§ 2

REKRUTACJA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W GLIWICACH

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Zapisy dzieci do szkoły odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku u Dyrektora Szkoły w godzinach 8.00-15.00 w terminie od 03 marca do 28 marca 2014 roku i 02 marca do 31 marca 2015 poprzez złożenie przez rodziców wniosku. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 szkół publicznych. Załącznik nr 2.

Wniosek zawiera:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają;

e) wskazanie kolejności publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

f) wybrane i zaznaczone kryteria. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych we wniosku rodzic składa do Dyrektora Szkoły w terminie do 11 kwietnia 2014 roku i do 15 kwietnia 2015 roku.

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Kryterium:

1. wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt

2. niepełnosprawność kandydata - 1 pkt

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -1 pkt

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt

7 objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

 

4. Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

Kryterium

1. Kandydat z oddziałów przedszkolnych SP 8 - 5 pkt

2. Kandydat rodziców pracujących w rejonie dzielnicy szkoły - 4 pkt

3. Kandydat, których rodzeństwo jest w SP 8 - 3 pkt

4. Kandydat 7 letni i 6 letni - 2 pkt

5. Kandydat, którego opiekunowie dodatkowi mogący odebrać dziecko po lekcjach np. dziadkowie mieszkają w dzielnicy szkoły - 1 pkt

 

§ 3

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, 3 członków.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: Analiza wniosków i ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

3. Komisja dokonując analizy wniosków oblicza sumę uzyskanych punktów ? o kolejności przyjęcia kandydata na wolne miejsce decyduje najwyższa suma uzyskanych punktów z wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów komisja kwalifikuje do przyjęcia najstarszego kandydata biorąc pod uwagę dzień, miesiąc i rok urodzenia.

4. Podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń do dnia 15.04.2014 roku 20.04.2015 roku listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SP 8

5. Rodzic do 29 kwietnia 2014 roku i do 29 kwietnia 2015 roku potwierdza wolę nauki w SP 8.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do SP 8 jeżeli w toku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i rodzic do 29 kwietnia 2014 roku i do 29 kwietnia 2015 roku potwierdził wolę nauki w SP 8 i złożył wymagane dokumenty.

7. Komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do SP 8 komisja podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń 15 maja 2014 roku i 15 maja 2015 roku oraz jest do wglądu w sekretariacie szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. Komisja sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

10. Podziału uczniów klasy I SP 8 na oddziały dokonuje się wg roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych ? w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców dyrektor szkoły dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady wymienionej powyżej.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego SP 8 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

12. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

13. Dyrektor ustala harmonogram.

 

§ 4

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic, prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, prawnego opiekuna z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic, prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora SP 8 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor SP 8 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora SP 8 służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 5

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do SP 8 w Gliwicach.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w SP 8 przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w SP 8 odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. www

 

ZAŁĄCZNIK 1 - Zgłoszenie zapisu dziecka do I klasy (dzieci z obwodu SP 8)

ZAŁĄCZNIK 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci z poza obwodu SP 8)


 

ANKIETY

Ankieta pomaga sprawdzić, czy szkoły są już gotowe na przyjęcie nowych uczniów do klas I, czy też są zadania, które dyrektorzy, nauczyciele i samorządy muszą dopracować, jak najlepiej wykorzystując czas do 1 września.

 

Ankieta wypełniona przez dyrektora naszej szkoły

Ankieta wypełniona przez Radę Rodziców naszej szkoły

Zegar