Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Klauzula informacyjna

Wielkość czcionki:

Administrator

1.       Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. Spacerowa 6 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

Współadministratorzy

2.       Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.

Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach,
w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

·         za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli.

·         punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.

Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:

 https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.

Inspektor ochrony danych Administratora

3.       Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Katarzyna Dróbka tel.: 322329324, mail: ioda_sp8@wp.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania

4.       Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia
i wychowania dzieci i młodzieży.

5.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1)       Przepisy prawa:

                                                           a.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

                                                           b.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)      Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 

6.       Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:

1)       Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.

2)       Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3)       Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.

4)       Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 

Okres przechowywania danych osobowych

7.       Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły podczas rekrutacji będą przechowywane do końca sierpnia następnego roku szkolnego.

8.       Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.


Prawa osób, których dane dotyczą

9.     Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2)    poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;

3)    usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

10.    Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

11.    Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.

12.    Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

13.    Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Zegar