Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nabór do przedszkola

Wielkość czcionki:

 

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zmianami) poniżej umieszczam listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 DZIECI PRZYJĘTE

DZIECI NIEPRZYJĘTE

 

 

Dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie w proces rekrutacyjny. Wszelkie informacje dotyczące uczęszczania dzieci do przedszkola oraz informacje związane z formalnościami zostaną podane w najbliższym czasie.

28 kwietnia 2020 r.                                                                                                    

Przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej

 

Adam Walczak

 

 

 

Drodzy Rodzice,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zmianami) poniżej umieszczam listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

ZAKWALIFIKOWANI

Zgodnie z zasadami naboru rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane, powinni potwierdzić wolę korzystania z usług placówki. Potwierdzenie prosimy pobrać ze strony rekrutacyjnej lub z poniższego odnośnika.

POTWIERDZENIE WOLI

Wypełniony dokument prosimy dostarczyć do 24 kwietnia - osobiście (wrzucając do skrzynki umieszczonej przed wejściem do szkoły), mailowo w formie skanu lub zdjęcia, na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp8.gliwice.eu

 LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

                     

16 kwietnia 2020 r.                                                                                                     

Przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej

 

Adam Walczak


 

Informacje o naborze w okresie zamknięcia placówki.


Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówek. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówek wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku. 

Informujemy, że w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będzie możliwe dostarczenie papierowego wniosku do placówki, poprzez wykorzystanie skrzynki umieszczonej przy wejściach do placówek oświatowych, przeznaczonej do dostarczania wszelkiej dokumentacji,  m.in. związanej z postępowaniem rekrutacyjnym.

 W tym celu prosimy o dokładne wypełnienie wniosku, sprawdzenie czy dołączone zostały wszystkie załączniki i takprzygotowany komplet, zamknięty                                                                                                                                                                 w kopercie z opisem "REKRUTACJA", prosimy o złożenie w wejściu szkoły, do przygotowanej tam skrzynki.

     Weryfikacja wniosków odbywać się będzie do 10 kwietnia, do godziny 10:00.      W okresie tym mogą zostać Państwo poproszenie (telefonicznie bądź mailowo)         o uzupełnienie ewentualnych braków.

 

Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail placówki pierwszego wyboru drogą mailową lub ePUAPem, w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale).

 

Link do rekrutacji przez system elektroniczny:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej, do pobrania.

     Weryfikacja wniosków odbywać się będzie do 10 kwietnia, do godziny 10:00.      W okresie tym mogą zostać Państwo poproszenie (telefonicznie bądź mailowo)         o uzupełnienie ewentualnych braków.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny.

Z wyrazami szacunku

Komisja Rekrutacyjna

 


 

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

 

w Szkole Podstawowej nr 8

 

na rok szkolny 2020/2021

opracowano na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

 

Ilekroć jest mowa o:

 

 • przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

 • rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 

 • dzieci urodzone w latach 2014 – 2017;

 • dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 32 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca
orazobejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

 

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Uwaga!

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2019/2020 składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, w terminie: 4 - 10 marca br.

 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
   na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   ;

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lubjeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały
nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

12 marca 2020 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie

- informator zawierający oferty przedszkoli;

- wniosek o przyjęcie kandydata;

- instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

 

Link do strony:

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice 

  Wniosek będzie można wygenerować w systemie do 26 marca 2020 r.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek.

 

Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;

 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wyłącznie
  w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

 

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie mają możliwości wydrukowania wniosku):

 

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

 

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone
w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

Uwaga!

 

Niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
w przedszkolu pierwszego wyboru
w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

 

Przedszkole będzie przyjmować wnioski w terminie:

 

od 12 marca br. od godz. 9:00

 

do 26 marca br. do godz. 15:00

 

Weryfikacja wniosków

 

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

 • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Po weryfikacji wniosków:

 

 1. 16 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 16 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego,
  do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 3. 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  

 

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

 

Tryb odwoławczy

Rodzice dzieci,które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 


 

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

 

UWAGA, UWAGA,UWAGA

 

Informujemy, iż od 4 do 10, marca będą dostępne,

 

u wychowawców grup, druki potwierdzające

 

KONTYNUACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

w naszych oddziałach przedszkolnych.

 

Prosimy o wypełnienie dokumentu i oddanie go wychowawcy.

 

Spełnienie tego wymogu zapewnia miejsce w grupie

 

przedszkolnej dla dziec już uczęszczających

 

w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Dotyczy obecnych „Żabek”, „Biedronek” i „Tygrysków”.

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice!
Rusza rekrutacja do naszego przedszkola  prowadzona przez Miasto Gliwice.
Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie ona prowadzona na WOLNE MIEJSCA, z wykorzystaniem systemu informatycznego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, ZAMIESZKAŁE NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021.
 • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w BIP:                                                          https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1816.pdf  
 • KRYTERIA PRZYJĘĆ
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.                                                                                         Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – rozdział 6.

 


NABÓR DO PRZEDSZKOLA 2019/2020


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 
 
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem PM-233/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 stycznia 2019 r. w terminie od 29.07.2019 do 2.08.2019 przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.
 
 
UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się BEZ WSPARCIA  elektronicznego systemu rekrutacyjnego.
 
Rodzice nie będą logować się w systemie.
Wnioski i oświadczenia w wersji papierowej można pobrać z sekretariatu szkoły.
 

Rodzice chcący wykorzystać 3 preferencje, muszą udać się z wnioskiem do wszystkich 3 wybranych placówek 


 

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8

 

na rok szkolny 2019/2020

 

opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

Ilekroć jest mowa o:

przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2013 – 2016;
 • dzieci z rocznika 2012, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 32 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Uwaga!

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2018/2019 składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, w terminie: 28 lutego br.

 

 Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

  

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 

 

 

 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
 • na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały
nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

12 marca 2019 r. o godz. 9:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:

- informator zawierający oferty przedszkoli;

- wniosek o przyjęcie kandydata;

- instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

 

Link do strony:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

 

Wniosek będzie można wygenerować w systemie  do 26 marca 2019 r.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek.

Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;

drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wyłącznie
w  placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie mają możliwości wydrukowania wniosku):

pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;

informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone
w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Uwaga!

Niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

 

Przedszkole będzie przyjmować wnioski w terminie:

od 12 marca br.  od godz.  10:00

do 26 marca br. do godz. 13:00

 

Weryfikacja wniosków

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
 • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Po weryfikacji wniosków:

16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  

Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Tryb odwoławczy

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

 


Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!


Jeżeli dziecko ma kontynuować wychowanie przedszkolne w nowym roku szkolnym w naszej placówce, rodzice składają w sekretariacie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie od 28-02-2018 do 06 marca 2018 r. w godzinach od 7:00- 8:30 lub od godziny 13:00 - 14:00.

(Deklaracja do pobrania tutaj oraz w sekretariacie szkoły).

 

Natomiast rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy (biorą udział w rekrutacji).


 

Szanowni Rodzice! 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie : 

System elektronicznej rekrutacji zostanie uruchomiony 14 marca 2018  roku pod adresem:


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

 •  Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych: https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf

 

 

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r. od godziny 9:00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.

 

Aby wyszukać nasz oddział przedszkolny należy na powyższej stronie w wyszukiwarce wpisać np. Spacerowa lub 8. Nasze przedszkole nazywa się "Oddział przedszkolny SP nr 8"

Aktualne informacje moga  Państwo znaleźć również na stronie Urzędu Miejskiego tutaj.


 NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 

 System elektronicznej rekrutacji został już uruchomiony pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Aby wyszukać nasz oddział przedszkolny należy na powyższej stronie w wyszukiwarce wpisać np. Spacerowa lub 8. Nasze przedszkole nazywa się "Oddział przedszkolny SP nr 8"

Aktualne informacje moga znaleźć Państwo również na stronie Urzędu Miejskiego tutaj.

Główne informacje na temat rekrutacji znajduja się tutaj.

 Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 prowadzonych przez Miasto Gliwice

na rok szkolny 2017/2018

opracowano na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Ilekroć jest mowa o:

1.    przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

2.    rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

1.    dzieci urodzone w latach 2011? 2014;

2.    dzieci z rocznika 2010, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Uwaga!

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 20 kwietnia 2017 r. (godz. 15.00)

 

Terminy rekrutacji

Terminy określa zarządzenie Prezydenta Miasta :
        

http://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4351.pdf

 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne ? kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.


W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ? zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)    niepełnosprawność kandydata,

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lubjeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:


http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

 

21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:

- informator zawierający oferty przedszkoli;

- wniosek o przyjęcie kandydata;

- instrukcja wypełnienia wniosku

 

Wniosek będzie można wygenerować w systemie  do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.

Adres strony internetowej to:

www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

1.    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice.

2.    Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

3.    Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

a.    wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;

b.    drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;

4.    Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

a.     pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;

b.    informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

5.    Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone
w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)


oraz dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z uchwałą
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia? (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U 2017, poz. 59).

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:

od 21kwietnia2017 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00.

Weryfikacja wniosków

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

-         żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

-         zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka.
Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579).

Po weryfikacji wniosków:

 1. 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2.    Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 30 maja od godz. 9.00 do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 1. 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice dzieci,które nie zostały przyjęte mogą:

a)    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

b)    wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c)    na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej ? na zasadach ogólnych.


Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do:

a)    oddziału integracyjnego ? część integracyjna

b)    przedszkola specjalnego / oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia kształcenia specjalnego
w oddziałach integracyjnych dostępne są w Wirtualnym Biurze Obsługi BIP http://bip.gliwice.eu/strona=50,320,121


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017


 

 


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016


 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, że odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego, wiek 5 ? 6 lat (wolne 2 miejsca) oraz wiek 3 ? 4 latki (wolne 1 miejsce) według następującego harmonogramu:

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

od

do

 

Składanie wniosków do sekretariatu szkoły

3 czerwca

6 czerwca

 
 

Ustalanie wyników rekrutacji

9 czerwca

11 czerwca

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 czerwca

 

Potwierdzanie woli

11 czerwca

23 czerwca

 
 

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

24 czerwca godz. 9.00

 
 

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

25 czerwca

1 lipca

 

 


 

 

 Rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:

 • w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2011-2009);
 • dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).

Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:

www.gliwice.formico.pl

Od 17 marca (godz.9.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić i wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

UWAGA !! Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 3 kwietnia 2014 r. (do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem.

 Zasady rekrutacji

 Kryteria rekrutacji

 Harmonogram rekrutacji

Zegar