Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kształtowanie kompetencji społecznych

Wielkość czcionki:

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ORE

SZKOŁA DEMOKRACJI-SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI

"KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH"

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach jako 1 z 4 szkół w Gliwicach i 1 ze 100 szkół w Polsce została zaproszona do współpracy przy realizacji pilotażowego programu edukacyjnego przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie mającego na celu rozwój społecznych i obywatelskich kompetencji rad pedagogicznych.

 

Struktura programu realizuje założenia nowego modelu doskonalenia i wspierania szkół.

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkołą i Gliwicki Ośrodek Metodyczny w Gliwicach podjęli wspólną inicjatywę o charakterze edukacyjnym uznając za ważną potrzebę kompleksowego i interdyscyplinarnego wspomagania szkół jako organizacji w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich wszystkich nauczycieli, co przekłada się na wzrost odpowiedzialności szkoły za własny rozwój i wysoką jakość  kształcenia, partnerstwo ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania młodego pokolenia, by stali się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

 

Szkoła przystępując do programu ma szanse w pełni realizować zapisy podstawy programowej i wypełnia wymagania określone w wszystkich obszarach ewaluacji. Ma także szanse przez rok realizować zadania, które pomogą jej osiągnąć wyższy poziom kompetencji społecznych i obywatelskich.

 

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych przyczynia się do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły, pozytywnie wpływa na rozwój organizacyjny i atmosferę placówki oraz przygotowuje uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.  

 

 Początek realizacji programu przypada w dwudziestą rocznicę istnienia Obywatelstwa UE oraz obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013.

 

Program wdrażany jest we wszystkich krajach UE.

 

Działania ukierunkowane będą na realizację programu w oparciu o bogaty zbiór materiałów opracowanych w ramach programów edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka realizowanych pod auspicjami Rady Europy w ciągu ostatnich 10 lat.

 

W ramach realizacji programu przewidziano:

 

-  przeprowadzenie 20h rad pedagogicznych w celu przygotowania wszystkich nauczycieli dorealizacji programu

-  przeprowadzenie badania potrzeb rozwojowych szkoły

-  zdiagnozowanie obszarów do rozwoju

-  wspieranie rady pedagogicznej w budowaniu rocznego planu rozwoju szkoły w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich

-  realizację działań szkoły w ramach zadań programu

-  opracowanie sprawozdania z przebiegu procesu zmiany.

 

Program wpisuje się w działania naszego kraju i MEN związane z realizacją postanowień Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy.

 ETAPY REALIZACJI PROGRAMU W NASZEJ SZKOLE

 

17.06.2013 zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 8 w Gliwicach a Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym.

26.09. 2013 spotkanie  rady pedagogicznej SP 8 w Gliwicach z udziałem eksperta

- Przedstawienie założeń programu;

- Wykład ?Szkoła demokracji szkoła samorządności? o roli nauczyciela w edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka;

- Badanie kompetencji do realizacji EO i EPC, wypełnienie ankiet

Wiedza

      Nauczanie

      Działanie

      Ewaluacja;

-   Zdiagnozowanie potrzeb i obszarów do rozwoju;

-  Samokształcenie rady pedagogicznej, zapoznanie się z materiałami, bibliografią.

21.11.2013 spotkanie rady pedagogicznej z ekspertem

-  Wykład ?Prawa człowieka?;

-   Ćwiczenia praktyczne;

-  Samokształcenie rady pedagogicznej, zapoznanie się z głównymi dokumentami międzynarodowego prawa praw człowieka, które powstały w ONZ i Radzie Europy:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

Konwencja o Prawach Dziecka,

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka,

Konstytucja RP

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacji,

Europejska Karta EO/EPC;

-    Przygotowanie do opracowania mapy mentalnej dotyczącej praw człowieka.

21.11.2013 udział przedstawicieli uczniów klas V i VI w IX zlocie samorządów szkolnych w SP 9

22.11.2013 przeprowadzenie w SP 8 debaty z udziałem uczniów klas IV ? VI na tematy:

-   Bezpieczeństwo w szkole;

-   Atrakcyjności zajęć w-f;

-    Przygotowanie sprawozdań z uwzględnieniem wniosków do dalszej pracy.

29.11.2013 warsztaty dla uczniów przeprowadzone na terenie SP 8, zorganizowane przez dyrektora szkoły we współpracy z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

Klasa III program edukacyjny ? Jestem aktywny ? pomagam, bo lubię?

                   Cel: Wstęp do edukacji obywatelskiej i humanitarnej;

                           Promowanie postaw aktywnych społecznie pośród dzieci;

                           Zachęcanie do pomagania inny, działania w grupie, dzieleniu się pasjami;

                           Rozwój wrażliwości i empatii u dzieci, kreowanie postawy humanitarnej

                           w odniesieniu do otaczających nas ludzi, zwierząt, środowiska.

                           Zapoznanie dzieci z pojęciami ?wolontariat?, ?organizacja pozarządowa?;

                           Nauka pracy w grupie.

Klasa V i VI projekt ?Pompka obywatelska?

                   Cel: Wzmocnienie świadomości obywatelskiej uczniów.

09.12.2013 Udział dyrektora szkoły i 2 nauczycieli w ogólnopolskiej konferencji w Katowicach

                   ?Wiedza czy kompetencje"

                   Miejsce kompetencji społecznych i obywatelskich w procesie edukacji formalnej?.

?12.2013 warsztat roboczy rady pedagogicznej

-   Opracowanie schematu systemu ochrony praw;

-   Stworzenie mapy mentalnej dotyczącej praw człowieka, zawierającej listę wartości, katalogi praw i podstawowe informacje zawarte w analizowanych dokumentach.

 

...01.2014 spotkanie rady pedagogicznej z ekspertem

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

Gliwickiego Ośrodka Metodycznego: tutaj

Ośrodka Rozwoju Edukacji: tutaj

 

 

 

PRACA NAD PROJEKTEM

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

Co to są prawa człowieka?

Jakie wartości chronią prawa człowieka?

Jaki charakter mają prawa człowieka?

Akty gwarantujące prawa człowieka

Gdzie szukać pomocy?

Jakie warunki muszę spełnić, aby złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?

 

RADY DLA MŁODEGO NAUCZYCIELA

 

 • 1

 

PRAWA UCZNIA W SZKOLE

 

 1. Prawo do znajomości swoich praw.
 2. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno ? wychowawczymi.
 3. Prawo do bezpieczeństwa i opieki.
 4. Prawo do poszanowania godności.
 5. Prawo do życia bez przemocy i poniżania.
 6. Prawo do  prywatności i własności.
 7. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
 8. Prawo do nauki, zabawy.
 9. Prawo do wypowiedzi.
 10. Prawo do informacji (w tym o ocenie).
 11. Prawo do przestrzegania procedur.

Zegar