Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dla ósmoklasistów

Wielkość czcionki:

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS

 

PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH

 

MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ

 

IISTOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnychpredyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7.

do 12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca

2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca

2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca

2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  1. termin do 9 lipca 2020 r.;

  2. termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

  1. termin do 9 lipca 2020 r.;

  2. termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

  1. termin do 9 lipca 2020 r.;

  2. termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia

2020 r. do godz. 15.00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania

uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

1 Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

 

 


 

 

Oferta Gliwickich Szkół Średnich

na rok szkolny 2020/2021

 

https://www.facebook.com/edukacjawgliwicach/videos/1440580342789626/UzpfSTEyNzg1MzE1NzI0NjE4MDozMTY5NzczNDc5NzIwNzg0/?eid=ARDhQ_FTkj7rvKtDCHhWZrl5ZWl2n3zUshuO9c9uSWHGQvJ11DE7pemg7jjYhbJHCqXLRS5m3utEtD20

 


 

Bieżace informacje o egzaminie ósmoklasisty można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Komunikat dyrektora CKE znajduje się tutaj.


FILM Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia

2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

a. języka polskiego

b. matematyki

c. języka obcego nowożytnego.

 

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

a. języka polskiego

b. matematyki

c. języka obcego nowożytnego

d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne można znaleźć tutaj.

Podstawy programowe na poszczególne części egzaminu znajduja się tutaj.


 

LIST MINISTER EDUKACJI

Minister Anna Zalewska skierowała do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Informacja na ten temat oraz list znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej tutaj.


  

REFORMA EDUKACJI

 

Bieżace informacje odnośnie reformy można znaleźć na stronach:

Informacje Ministerstwa Edukacji: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Informacje Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7233&number=1


NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Nowa podstawa programowa - rozporządzenie z 14 lutego 2017 r. 14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

Link do podpisanego rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293659/katalog/12403198#12403198 

SPOTKANIE DLA RODZICÓW

W piątek 10 lutego, o godzinie 16.30 w audytorium GCE przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach odbędzie spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące wdrażania reformy systemu edukacji. Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty, z udziałem reprezentantów Miasta Gliwice. 

LIST MINISTER EDUKACJI

Cały list dostępny jest po kliknięciu w obraz poniżej.


Na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ znajduja się informacje na temat zliżajacej się reformy edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z nia oraz do przeczytania broszury nt. reformy, która znajduje sie tutaj.

Zegar