deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp8gliwice.pl/

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępna strona

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Adam Walczak – adres email: sekretariat@sp8.gliwice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232 93 24.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2005

Data ostatniej aktualizacji: 2023 – 03 – 11

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Spacerowa 6

Tel.: 32 232 93 24

fax: 32 231 91 15

E-mail: sekretariat@sp8.gliwice.eu

Strona internetowa: https://sp8gliwice.pl/kontakt

Dostępność architektoniczna:

Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd, nie posiada wind, toalety dostosowane są na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Spacerowej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły prowadzą jeszcze dwa wejścia – jedno prowadzące do świetlicy porannej, drugie bezpośrednio do oddziałów przedszkolnych, są one wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne wraz z bramą wjazdową.
Na holu przy wejściu głównym znajduje się tablica in formacyjna dotycząca rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w szkole z ich numeracją. 
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poruszania się po terenie szkoły z psem przewodnikiem.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aktualizacja deklaracji dostępności została dokonana 7 marca 2023 r.

Skip to content