Klauzula informacyjna

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach, ul. Spacerowa 6 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice.

Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach,
w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta”

https://bip.gliwice.eu/jednostki_organizacyjne_miasta_i_stowarzyszenia/jednostki_organizacyjne_miasta

W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:

 • za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli.
 • punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor ochrony danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.

Formularz kontaktowy znajduję się pod adresem internetowym:

https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/formularz_zapytania_do_iod-1.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Katarzyna Dróbka tel.: 322329324, mail: ioda_sp8@wp.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia
  i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 • Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole

Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły podczas rekrutacji będą przechowywane do końca sierpnia następnego roku szkolnego.

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.


Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 • usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Skip to content