Nabór do pierwszej klasy

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice

Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).

Więcej:

https://edukacja.gliwice.eu/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-20212022

Serdecznie zapraszamy dzieci spoza obwodu szkoły, wniosek można pobrać z załącznika umieszczonego poniżej.

ZAŁĄCZNIK 1 –

Karta zapisu dziecka do szkoły 2022/2023

ZAŁĄCZNIK 2 –

KARTA_ZAPISU_DZIECKA_SPOZA_OBWODU

Skip to content