Świetlica szkolna

Świetlica

 

Ś wietlica jest czynna codziennie.
W świetlicy nie obowiązuje obuwie zamienne.
dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
L ubimy porządek i czystość.
I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
C hcemy chętnie pełnić dyżury.
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
J esteśmy kulturalni.
A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
bamy o piękny język polski.
O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

Świetlica w roku 2022/2023 czynna jest 

w następujących godzinach:

Poniedziałek

7:00 – 7:45
12:45 – 16:30

Wtorek

7:00 – 7:45
12:45 – 16:30

Środa

7:00 – 7:45 
11:50 – 16:30

Czwartek

7:00 – 8:45
12:45 – 16:30

Piątek

7:00 – 7:45 
11:50 – 16:30

Poranny pobyt odbywa się w suterenach, sala nr 2. Po zajęciach zapraszamy uczniów na harcówkę.

Świetlica szkolna posiada:

 stoliki, gdzie odrabiamy lekcje, rysujemy, malujemy, gramy w gry stolikowe;

  • maty do zabaw w grupach lub indywidualnych, gdzie możemy budować z klocków, bawić się zabawkami. (dezynfekowanymi po zajęciach)

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia:

plastyczno-manualne;

rekreacyjno – ruchowe zabawy na świeżym powietrzu – spacery zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

dydaktyczne- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki;

zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy;

pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy.

Oferujemy również duży wybór zabawek, gier planszowych i dydaktycznych

Do zadań świetlicy należy:

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

rozwijanie samodzielności i samorządności;

współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.

Skip to content