Tematyka miesiąca w Liskach

Drużyna marzeń. Czterolatek. Pięciolatek. Miesięczny plan pracy – MARZEC
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXV. W kinie i w teatrze
• poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni
• wprowadzenie litery z, Z, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
• zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych
• poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji, podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru
Tydzień XXVI. Przebudzenie po zimie
• utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
• wprowadzenie litery g, G, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
• kształtowanie umiejętności obserwowania pogody, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
• zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej
• zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów
Tydzień XXVII. W wiosennym ogrodzie
• poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
• wprowadzenie litery c, C, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy
• doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o budowie i wyglądzie wiosennych kwiatów oraz o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
• poznanie piosenki i nauka jej na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie sprawności manualnej
• utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej
Tydzień XXVIII. Od kurnika do świątecznego koszyka
• zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają, ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalanie kształtu poznanych liter, wyrażanie radości z udziału w tradycyjnych zabawach ruchowych, rozwijanie tężyzny fizycznej
• utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do wyrażania ekspresji twórczej podczas zabaw plastycznych
• utrwalenie znajomości nazw samic, samców i młodych wybranych ptaków, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych, utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje, utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie sprawności fizycznej
• zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji, stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych, podsumowanie wiedzy dzieci (dzięki zagadkom i quizowi)

Skip to content