Tematyka miesiąca w Żabkach

Drużyna marzeń. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – MARZEC

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXV. W teatrze

 • utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze, wzbogacenie słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy

 • poznanie kształtu litery z, Z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z teatrem

 • doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), rozwijanie umiejętności manualnych

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy, wzmacnianie wiary we własne możliwości, utrwalanie wiadomości na temat lalek teatralnych

 • utrwalanie wiadomości na temat kina i teatru, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń, ćwiczenie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVI. Przebudzenie po zimie

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa

 • rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata

 • wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał, rozwijanie wyobraźni ruchowej, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy do końca

 • wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzbudzanie ciekawości świata, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVII. W wiosennym ogrodzie

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności gry fair play

 • zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania, wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów, rozwijanie umiejętności współpracy w parze

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, kreatywności i wyobraźni, zapoznanie z angielskim słowem frog, rozwijanie umiejętności plastycznych

 • kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXVIII. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie percepcji słuchowej

 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej

 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej

 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej

 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy, radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej


Drużyna marzeń. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – LUTY


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką
• wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie umiejętności współpracy
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych
• rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce
• pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXII. Pod ziemią pod wodą
• wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy
• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania
• rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca
• wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów (dotyku i wzroku), doskonalenie współpracy, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXIII. W kosmosie
• wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
• utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy
• rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

• zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
• poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog
• doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów, rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
• rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej

 

Drużyna marzeń. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – STYCZEŃ
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień XVII. Nadchodzi nowy rok
• poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, wzbogacanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
• poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie
wiary we własne siły
• zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
• poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poznanie nazw pór roku w języku angielskim, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Tydzień XVIII. Sporty zimowe
• poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej,
zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
• poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas
zabaw
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
• poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
• usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii znicza olimpijskiego, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

 

Drużyna marzeń. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – LISTOPAD

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 

Tydzień IX. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

 

Tydzień X. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poznanie kształtu litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

 

 

 

Tydzień XI. Przygotowania do zimy

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie kształtu litery d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy różnych zwierząt, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, poznanie nietoperza, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie

 

Tydzień XII. Nasze ciało

 

 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie kształtu litery y, Y, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

Drużyna marzeń. Pięciolatek. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – WRZESIEŃ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy; pięciolatek: doskonalenie umiejętności przeliczania, czytanie globalne; sześciolatek: poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie przeliczania i klasyfikacji
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, nawiązywanie relacji rówieśniczych, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych; ponadto sześciolatek: utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy; ponadto sześciolatek: poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej

 

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej
 • integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, umiejętności klasyfikowania przedmiotów, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy, dbałości o komfort innego dziecka
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej


Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • definiowanie cech charakterystycznych dzieci w grupie, poznanie słownictwa z tym związanego, poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności przeliczania, analizy sylabowej, słuchu fonemowego, współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności, koordynacji ruchowo-słuchowej
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poznanie innych form imion dzieci z grupy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

 

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności językowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawanie figur geometrycznych, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content