Tematyka miesiąca w Żabkach

Drużyna marzeń. Pięciolatek. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – WRZESIEŃ

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy; pięciolatek: doskonalenie umiejętności przeliczania, czytanie globalne; sześciolatek: poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie przeliczania i klasyfikacji
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, nawiązywanie relacji rówieśniczych, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych; ponadto sześciolatek: utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy; ponadto sześciolatek: poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej

 

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej
 • integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, umiejętności klasyfikowania przedmiotów, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy, dbałości o komfort innego dziecka
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej


Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • definiowanie cech charakterystycznych dzieci w grupie, poznanie słownictwa z tym związanego, poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności przeliczania, analizy sylabowej, słuchu fonemowego, współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności, koordynacji ruchowo-słuchowej
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poznanie innych form imion dzieci z grupy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

 

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności językowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawanie figur geometrycznych, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Skip to content